Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

1.10 Hanehalkı sayısı ve kadın nüfusun doğurganlık durumu, 1990

NüfusTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Hanehalký sayýsý 11,188,6361,315,39887,504
.....12 ve daha yukarý yaþdaki evlenmemiþ kadýn sayýsý 6,068,170840,62843,477
.....Bebek ölüm hýzý ( ‰) 676151
.....Çocuk ölüm hýzý ( ‰) 161310
.....Toplam doðurganlýk hýzý 2.652.732.02
........................................................................................................................................................................................................