Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

9.1 İmalat Sanayiinde Ücretle Çalışanlar ve Yapılan Ödemeler (10+), 1993

A. Toplam       B. Devlet       C. Özel
Ýmalat sanayii (1)Ücretle çalýþanlar ortalamasýÜcretle çalýþanlara yapýlan ödemeler (Milyar TL)
SektörlerÝþyeri sayýsýEmekli San. baðlý olanlarSSK'ya baðlý olanlarToplamYýllýk ortalama çalýþan sayýsýEmekli San. baðlý olanlarSSK'ya baðlý olanlarToplam
ÝmalatA 571873,3773,5643,62319259278
B 318779197897819101120
C 54-2,5862,5862,645-158158
(31) Gýda, içki, tütünA 8-417417422-2929
B --------
C 8-417417422-2929
(32) TekstilA 23591,1211,1801,20664854
B 15919525425461825
C 22-926926952-2929
(33) KeresteA 121943445347623335
B 1196584842810
C 11-369369392-2525
(34) Kaðýt ve basýmA 1-------
B --------
C (*)1-------
(35) KimyaA 6109826935935118798
B 1109531640640117586
C 5-295295295-1212
(36) Taþ ve toprakA --------
B --------
C --------
(37) MetalA 5-499499502-5757
B --------
C 5-499499502-5757
(38) Metal eþyaA 2-------
B --------
C (*)2-------
(39) DiðerA --------
B --------
C --------
............................................................................................................................................................................................

(*) Özel sektörde bir ve iki iþyerine iliþkin bilgiler 219 Sayýlý KHK'nin atýfta bulunduðu 53 Sayýlý Kanun gereði gizlilik ilkesine uymak amacýyla verilmemiþtir.
Not. Gizlenmiþ özel sektör verileri, sektörüne ait üç veya iki haneli sektör kodlarýnýn toplamlarýnda ve il ve Türkiye toplamlarýnda gösterilmiþtir.