Make your own free website on Tripod.com

32. ISPARTA

10.3 Dağıtım şirketlerinin üretim şirketlerinden aldığı elektrik, il sınırları içerisinde tüketilen elektrik, şebeke kaybı ve il sınırları içindeki otoprodüktör üretim, 1994*

EnerjiTÜRKÝYEAKDENÝZISPARTA
Daðýtým mües. satýn aldýðý elek. enerjisi (kWh) 57,259,217,1204,695,560,670413,839,011
Satýn alýþ birim fiyatý (TL) 1,1401,2861,024
Satýn alýþ deðeri, vergiler dahil (Bin TL) 65,259,195,3906,040,375,884423,574,000
Þebeke kaybý (kWh) 8,844,923,138831,602,88939,171,291
Þebeke kayýp oraný (%) 15189
Net tüketim (kWh) 48,414,293,9823,863,957,781374,667,720
Satýþ birim fiyatý (TL) 1,9251,9062,044
Satýþ deðeri, vergiler dahil (Bin TL) 93,206,523,6547,366,278,183765,826,901
Otoprodüktör üretim (kWh) 6,639,663,0001,421,423,000-
Yüksek gerilim satýþý (kWh) 2,258,886,846382,545,548-
Ayrýcalýklý þirket satýþý (kWh) 5,787,689,5002,766,092,000-
Ýl sýnýrlarý içerisinde tüketilen enerji (kWh) 63,100,533,3288,434,018,329374,667,720
........................................................................................................................................................................................................

* Bilgi geçicidir.